Политика по качество и безопасност на продуктите

Сертификат ISO 9001

Сертификат ISO 22000

Сертификат BRC Global Standard

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ

Същността на политиката по качеството и безопасността на продуктите се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дълго-, средно- и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на дейността на организацията във всичките й аспекти. Ръководството на ИНТРАМА еднозначно определя своята политика по  качество и безопасност и гарантира, че тя е подходяща за ролята на организацията в хранителната верига, съответства на изискванията на нормативните актове и на тези, договорени с клиентите, както и че:

 • е разгласена, внедрена и поддържана на всички нива на организацията;
 • е постоянно преглеждана за нейната адекватност;
 • е подкрепена с измерими цели.

 

Политиката по качество и безопасност се основава на стратегическите цели на ИНТРАМА и се преглежда за адекватност веднъж годишно на преглед от ръководството. Политиката по качество и безопасност на продуктите е част от Наръчника за управление.

 

 • Целите по качеството са дефинирани въз основа на Политиката по качеството и безопасността на продуктите. За всяка цел се дефинира показател за изпълнение, стойност на показателя, необходими мероприятия за постигане на целта и отговорник.
 • Документираните цели по качество се съхраняват при Мениджър качество / Специалист качество.
 • Целите подлежат на проверка за изпълнение веднъж годишно, на преглед от ръководството или по-често при необходимост и по преценка на Висшето ръководство.
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

В своята дейност ИНТРАМА неотклонно следва тези свои фирмени идеали, т.е. да

работи в интерес на клиентите си, да предусеща техните нужди, да търси дефицити и да ги запълва с ефективни решения. За нас нашите клиенти са основният двигател за развитието на дейността на ИНТРАМА. Поради тази причина си поставяме като основна цел непрекъснато и все по-пълно да удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти. Това постигаме като:

 • Управляваме процесите си в система за управление в съответствие с изискванията на международните норми ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 и BRC Packaging клас "А".
 • Строго съблюдаваме и привеждаме нашата дейност към промените в националните и международни нормативни изисквания.
 • Подбираме нашите доставчици като спазваме стриктно предварително заложените критерии за качество, сигурност и безопасност и се стремим да изграждаме партньорски взаимоотношения с тях.
 • Поддържаме своята компетентност на ниво, подходящо за изпълнение на изискванията към нашите продукти и услуги по отношение на качество и безопасност.
 • Провеждаме мерки за непрекъснато подобряване на процесите, системата за управление чрез прилагане на постулатите на цикъла “планиране, осъществяване, проверка, действие”.

За да постигнем значително развитие в посока на удовлетворяване на нашите клиенти, ние си поставяме конкретни цели по качеството, сигурност и безопасност, които са част от фирмената политиката и са предмет на ежегоден преглед за ефективност и ефикасност.

В ИНТРАМА “Цели по качество, сигурност и безопасност” и “Бизнес цели”, както и “Политиката по качество, сигурност и безопасност” и “Фирмена политика” са синоними.

Политиката по качество, сигурност и безопасност е стратегически елемент от философията на ИНТРАМА и е определяща при формирането на фирмените цели и водещ мотив в поведението на всички сътрудници.

ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

ИНТРАМА еднозначно определя своята политика по безопасност на хранителните

продукти и гарантира, че тя е подходяща за ролята на организацията в хранителната верига, съответства на изискванията на нормативните актове и на тези, договорени с клиентите, както и че:

 • е разгласена, внедрена и поддържана на всички нива на организацията
 • е постоянно преглеждана за нейната адекватност
 • е подкрепена с измерими цели

 

Планирането на Системата за управление на безопасността на хранителните продукти в ИНТРАМА се извършва, за да се гарантира удовлетворяването на целите на организацията, свързани с безопасността на хранителните продукти, както и следните изисквания:

 

 • Гарантиране, че предвидените опасности, които са свързани с продуктите, включени в обхвата на системата са идентифицирани, оценени и контролирани така, че продуктите да не причиняват пряко или косвено вреда на консуматора.
 • Обмяна на подходяща информация на всички нива от хранителната верига относно безопасността на своите продукти.
 • Обмяна на подходяща информация, свързана с разработването, внедряването и актуализирането на Системата за управление на безопасността на хранителните продукти.

Периодична оценка и когато е нужно актуализиране на Системата за управление на безопасността на хранителните продукти, като гаранция, че системата отразява дейностите на организацията и включва най-съвременната информация за опасностите, които са обект на контрол.

11.02.2020

Тази политика осъществяваме според следните принципи:

Стабилен растеж

Ориентация към клиента и удовлетвореност на клиента

Оптимална организация на процесите

Най-добрите и иновативни продукти

Удовлетвореност на сътрудниците

Управление на комуникациите