Политика по качество

Сертификат ISO 9001

Сертификат ISO 22000

Сертификат BRC Global Standard

 

В своята дейност INTRAMA неотклонно следва тези свои фирмени идеали, т.е. да работи в интерес на клиентите си, да предусеща техните нужди, да търси дефицити и да ги запълва с ефективни решения. За нас нашите клиенти са основният двигател за развитието дейността на INTRAMA. Поради тази причина си поставяме като основна цел непрекъснато и все по-пълно да удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти.

 

Това постигаме като:

 • Управляваме процесите си в система за управление в съответствие с изискванията на международните норми ISO 9001, ISO 22000 и BRC клас "А".
 • Строго съблюдаваме и привеждаме нашата дейност към промените в националните и международни нормативни изисквания.
 • Подбираме нашите доставчици като спазваме стриктно предварително заложените критерии за качество, сигурност и безопасност и се стремим да изграждаме партньорски взаимоотношения с тях.
 • Поддържаме своята компетентност на ниво, подходящо за изпълнение на изискванията към нашите продукти и услуги по отношение на качество и безопасност.
 • Провеждаме мерки за непрекъснато подобряване на процесите, системата за управление чрез прилагане на постулатите на цикъла “планиране, осъществяване, проверка, действие”.

 

За да постигнем значително развитие в посока на удовлетворяване на нашите клиенти, ние си поставяме конкретни цели по качеството, сигурност и безопасност, които са част от фирмената политиката и са предмет на ежегоден преглед за ефективност и ефикасност.

Политиката по качество, сигурност и безопасност е стратегически елемент от философията на INTRAMA и е определяща при формирането на фирмените цели и водещ мотив в поведението на всички сътрудници.

   Политика по качество

Същността на политиката по качеството се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дълго-, средно-, и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на дейността на организацията във всичките й аспекти. Тя се основава на стратегическите цели на INTRAMA.

Политика по безопасност на хранителните продукти и планиране на СУБХ

Чрез СУБХ ръководството на INTRAMA еднозначно определя своята политика по безопасност на хранителните продукти и гарантира, че тя е подходяща за ролята на организацията в хранителната верига, съответства на изискванията на нормативните актове и на тези, договорени с клиентите, както и че:

 •   е разгласена, внедрена и поддържана на всички нива на организацията
 •   е постоянно преглеждана за нейната адекватност
 •   е подкрепена с измерими цели

 

Планирането на СУБХ в INTRAMA се извършва, за да се гарантира удовлетворяването на целите на организацията свързани с безопасността на хранителните продукти, както и следните изисквания:

 • Гарантиране, че предвидените опасности, които са свързани с продуктите, включени в обхвата на системата са идентифицирани, оценени и контролирани така, че продуктите да не причиняват пряко или косвено вреда на консуматора
 • Обмяна на подходяща информация на всички нива от хранителната верига относно безопасността на своите продукти
 • Обмяна на подходяща информация, свързана с разработването, внедряването и актуализирането на  СУБХ

Периодична оценка и когато е нужно актуализиране на СУБХ, като гаранция, че системата отразява дейностите на организацията и включва най-съвременната информация за опасностите, които са обект на контрол

 

Тази политика осъществяваме според следните принципи:

Стабилен растеж

Ориентация към клиента и удовлетвореност на клиента

Оптимална организация на процесите

Най-добрите и иновативни продукти

Удовлетвореност на сътрудниците

Управление на комуникациите